Jogfigyelés - Egyéb

2013. április 12.

Jogi helyzet a Médiatanács elnökének halála esetén

A jogfigyelés aktualitását az adja, hogy 2013. április 12-én elhunyt Szalai Annamária, a Médiatanács első elnöke. Kérdésként merült fel, hogy a következő médiatanácsi elnököt mennyi időre nevezik ki illetve választják: az előző elnök megbízatásából még hátralévő időre, vagy elölről kezdődik megbízatásának időtartama.
Az Mttv. szabályai értelmében a Médiatanács elnöke a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke is egyben (sőt, először ez utóbbi pozícióba nevezik ki). Mind az NMHH elnöki kinevezése, mind a későbbi médiatanácsi elnöki megválasztása 9 éves időtartamra szól. Szalai Annamária NMHH elnöki ciklusa 2010. augusztus 11-én kezdődött, a Médiatanács elnökévé 2010. október 11-én választotta meg az Országgyűlés. Halálával mindkét tisztsége megszűnt. Kérdés tehát, hogy mennyi időre választják meg az utódját.
 
Figyelembe kell vennünk a kérdés megválaszolásához, hogy a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv, médiatörvény) legutóbbi módosításával (2013. évi XXXIII. tv.) 2013. április 5-én új szabályozás lépett hatályba, mely érinti az elnök kinevezésének módját is.
 
A módosító törvény szövegéből kiderül, hogy az az elnöki megbízatás időtartamát nem érinti, alapvetően a kinevezés feltételeit taglalja.
 
Ennek megfelelően, a módosítást is figyelembe véve, a hatályos Mttv. alapján megállapítható, hogy más-más szabályozás vonatkozik a Médiatanács elnökére és tagjaira.
 
A Médiatanács tagjainak változása esetén az új tag megbízatása a Médiatanács korábban megválasztott tagjai megbízatásának hátralévő idejére szól (Mttv. 125.§ (6) bekezdés)
 
A Médiatanács elnökének megbízatási időtartama azonban ettől eltérően szabályozott. A Médiatanács elnökének megbízatása a kinevezéssel létrejövő NMHH elnöki megbízatásának időtartamához kötött. Egy kivétel van, ha a médiatanácsi elnöki megbízatás ideje alatt új NMHH elnököt neveznek ki, és azt az Országgyűlés kétharmaddal nem tudta megválasztani új Médiatanácsi elnöknek is – ilyenkor a régi médiatanácsi elnök megbízatása az új médiatanácsi elnök megválasztásáig fennmarad. (Mttv. 216.§ (7) bekezdés)
 
A mindkét pozíciót betöltő elnök halála esetén azonban mindegyik poszt megüresedik, tehát az általános szabály érvényes: a Médiatanács elnökének megbízatása az NMHH elnökének megbízatási időtartamához igazodik.
 
Ez pedig nem veszi figyelembe, hogy az előző elnök esetében lejárt-e az eredetileg 9 éves időtartam, vagy az megszakadt: az új megbízatás az új NMHH elnök kinevezésétől számított 9 évig tart.
 
A napokban módosult szabályok szerint az NMHH elnökét többé már nem egy személyben a miniszterelnök nevezi ki, hanem a köztársasági elnök, a miniszterelnök javaslatára. Egyebekben is módosultak az elnök kinevezésének szabályai, melyek most így szólnak (Mttv. új 111/A.§):
 
Elnöknek olyan személy nevezhető ki, aki az országgyűlési képviselők választásán választható, büntetlen előéletű, nem áll a tevékenységének megfelelő foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint rendelkezik felsőfokú jogi, közgazdasági vagy társadalomtudományi végzettséggel és
a) legalább ötéves, a médiaszolgáltatások vagy a sajtótermékek hatósági felügyeletével vagy a hírközlési hatósági felügyelettel összefüggő gyakorlattal, vagy
b) e tudományágak területén a médiára vagy a hírközlésre vonatkozó tárgyban
ba) Magyarországon elismert tudományos fokozattal, vagy
bb) legalább tízéves oktatói gyakorlattal felsőoktatási intézményben.
 
Az Elnök a megbízatásának megszűnése után nem nevezhető ki újra.
 
Ha a megbízatás az előző elnök halálával szűnik meg, a miniszterelnök a javaslata megtételét megelőzően – a megszűnést követő tizenöt napon belül - felkéri a Közszolgálati Testületet, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsot, valamint a hírközlési szolgáltatók, a médiatartalom-szolgáltatók, a műsorterjesztők és az újságírók országos működési területű, legalább öt éve működő szakmai, érdekképviseleti és önszabályozó szervezeteit, hogy tegyenek javaslatot az elnökjelölt személyére.
 
A felkért szervezetek a javaslataikat írásban teszik meg, és abban ismertetik az elnökjelöltnek javasolt személy szakmai életútját, figyelemmel a törvény szerinti szakmai feltételekre is, továbbá a javaslatukat megindokolják. A javaslattételre felkért szervezetek az elnökjelöltnek javasolt személy nevét közzétehetik, feltéve, hogy ahhoz a javasolt személy hozzájárult. A miniszterelnök a felkért szervezetek javaslatainak megismerése érdekében - személyesen vagy az általa kijelölt állami vezető útján - közvetlen egyeztetést is tart.
 
A miniszterelnök a javaslatát az egyeztetés során felmerült személyi javaslatok megfontolását követően teszi meg.
 
Még egy szabály az új elnök megválasztásának átmeneti időtartamára. Az Mttv. 131.§ (2) bekezdése értelmében, ha a Médiatanácsnak nincsen megválasztott elnöke, az elnöki feladat- és hatásköröket, valamint a Médiatanács képviseletét a Médiatanács tagjai az ügyrendben meghatározott módon, egymást követően látják el. Az elnöki feladatokat ellátó tag a szavazásban részt vehet. (Az Ügyrend szerint írásban meghatalmazott helyettes Dr. Kollarik Tamás, a Médiatanács 2013. március 6-i jegyzőkönyvének tanúsága szerint.)
 
Az Mttv. 216.§ (8) bekezdése értelmében ameddig az NMHH-nak nincsen kinevezett Elnöke, úgy feladat- és hatásköreit a Médiatanács elnöke - illetve a 131. § (2) bekezdés szerinti esetben a Médiatanács tagja - gyakorolja.
 
2013. április 12 – felmerült jogi probléma jogfigyelése.