Az Európai Unió médiaszabályozása

1. Média/kommunikációs jog

Protocol on the system of public broadcasting in the Member States, annexed as Protocol No 29 in the Treaty of Lisbon, introduced by the Treaty of Amsterdam 2 October 1997 - 30 March 2010
Jegyzőkönyv a tagállamokban történő közcélú műsorszolgáltatás rendszeréről 

 


 

Charter of fundamental rights  of the European Union - 30 March 2010
Az Európai Unió Alapjogi Chartája 2010/C 83/02

 


 

Directive 2010/13/EU on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive - codified version) - 10 March 2010
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2010/13/EU IRÁNYELVE (2010. március 10.) a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról 


 

Consolidated list of events of major importance listed by the Member States pursuant to Article 3a(2) of Directive 89/552/EEC - 24 January 2008
Kiemelten nagy jelentőséggel bíró események konszolidált listája a 89/552 EEC Irányelv 3a(2) cikke alapján – 2008. január 24.

 


 

Directive 2002/21/EC on a common regulatory framework for electronic communications networks and services (Framework Directive) as amended by Directive 2009/140/EC and Regulation 544/2009 - 25 November 2009
Az Európai Parlament és a Tanács 2002/21/EK irányelve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról ("Keretirányelv")

 


 

Directive 2002/20/EC on the authorisation of electronic communications networks and services (Authorisation Directive) as amended by Directive 2009/140/EC - 25 November 2009
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/20/EK IRÁNYELVE (2002. március 7.) az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről („Engedélyezési irányelv”) 2009.12.19. Egységes szerkezetben

 


 

Directive 2002/19/EC on access to, and interconnection of, electronic communications networks and associated facilities (Access Directive)  as amended by Directive 2009/140/EC - 25 November 2009
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/19/EK IRÁNYELVE (2002. március 7.) az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról („Hozzáférési irányelv”) (Módosította: Az Európai Parlament és a Tanács 2009/140/EK irányelve (2009. november 25.)

 


 

Directive 2002/22/EC on universal service and users rights relating to electronic communications networks and services (Universal Service Directive)  as amended by Directive 2009/136/EC - 25 November 2009
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/22/EK IRÁNYELVE (2002. március 7.) az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról („Egyetemes szolgáltatási irányelv”)

 


 

Directive 2002/58/EC concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications) as amended by Directive 2006/24/EC and Directive 2009/136/EC (unofficially consolidated version) - 25 November 2009
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/58/EK IRÁNYELVE (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről („Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”)

 


 

Decision No 676/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on a regulatory framework for radio spectrum policy in the European Community (Radio Spectrum Decision)
Az Európai Parlament és a Tanács 676/2002/ EK határozata (2002. március 7.) az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról (Rádióspektrum-határozat)

 


 

Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce)
Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól (Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv)

 


 

Directive 98/84/EC of the European Parliament and of the Council of 20 November 1998 on the legal protection of services based on, or consisting of, conditional access
Az Európai Parlament és a Tanács 98/84/EK irányelve (1998. november 20.) a feltételes hozzáférésen alapuló, vagy abból álló szolgáltatások jogi védelméről

 


 

Directive 98/48/EC of the European Parliament and of the Council of 20 July 1998 amending Directive 98/34/EC laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations
A tanács és az európai parlament 98/48/EK irányelve (1998. július 20.) a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló 98/34/EK irányelv módosításáról

 


 

European Parliament resolution of 25 November 2010 on public service broadcasting in the digital era: the future of the dual system
Az Európai Parlament 2010. november 25-i állásfoglalása a közszolgálati műsorszolgáltatás a digitális korszakban: a kettős rendszer jövőjéről

 


 

Commission Recommendation of 28 October 2009 facilitating the release of the digital pidend in the European Union (Text with EEA relevance)
A Bizottság ajánlása ( 2009. október 28.) a digitális hozadék elérhetővé válásának az Európai Unióban való elősegítéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

 


 

Communication from the Commission on the application of State aid  rules to public service broadcasting - 27 October 2009
A Bizottság közleménye az állami támogatás szabályainak a közszolgálati műsorszolgáltatásra történő alkalmazásáról (2001/C 320/04).

 


 

European Parliament resolution on concentration and pluralism in the media in the European Union - 25 September 2008
Az Európai Parlament 2008. szeptember 25-i állásfoglalása az Európai Unión belüli médiakoncentrációról és –pluralizmusról

 


 

Recommendation of the European Parliament and of the Council on the protection of minors and human  dignity and on the right of reply in relation to the competitiveness of the European audiovisual and on-line information services industry - 20 December 2006
Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása ( 2006. december 20. ) a kiskorúak és az emberi méltóság védelméről és a válaszadás jogáról az európai audiovizuális és on-line információs szolgáltatási ipar versenyképességével összefüggésben

 


 

Commission interpretative communication on certain aspects of the provisions on televised advertising in the Television without Frontiers Directive - 28 April 2004
European Parliament resolution on the risks of violation, in the EU and especially in Italy, of freedom of expression and information (Article 11(2) of the Charter of Fundamental Rights) - 22 April 2004

 


 

Council resolution on the development of the audiovisual sector - 21 January 2002

 


 

Council resolution concerning public service broadcasting - 25 January 1999

 


 

Council recommendation on the development of the competitiveness of the European audiovisual and information services industry by promoting national frameworks aimed at achieving a comparable and effective level of protection of minors and human dignity - 24 September 1998

 


 

European Parliament resolution on the role of public service television  in a multi-media society- 19 September 1996

 


 

2.  Szerzői és szomszédos jogok


 

Directive 2006/116/EC on the term of protection  of copyright and certain related rights - 12 December 2006
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/116/EK IRÁNYELVE (2006. december 12.) a szerzői jog és egyes szomszédos jogok védelmi idejéről (kodifikált változat)

 


 

Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society - 22 May 2001
Az Európai Parlament és a Tanács 2001/29/EK irányelve (2001. május 22.) az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról

 


 

Directive 93/98/EEC harmonizing the term of protection of copyright and certain related rights- 29 October 1993
(No longer in force. Repealed by Directive 2006/116/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the term of protection of copyright and certain related rights (codified version)
A Tanács 93/98/EGK irányelve (1993. október 29.) a szerzői jog és egyes szomszédos jogok védelmi idejének összehangolásáról
(Hatályon kívül helyezte „az Európai Parlament és a Tanács 2006/116/EK irányelve ( 2006. december 12. ) a szerzői jog és egyes szomszédos jogok védelmi idejéről (kodifikált változat)”)

 


 

Directive 93/83/EEC on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable  retransmission - 27 September 1993
A Tanács 93/83/Egk irányelve (1993. szeptember 27.) a műholdas műsorsugárzásra és a vezetékes továbbközvetítésre alkalmazandó egyes szerzői és szomszédos jogi szabályok összehangolásáról

 


 

Directive 92/100/EEC on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property - 19 November 1992
A Tanács 92/100/EGK irányelve (1992. november 19.) a bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról

 


 

European Parliament resolution on collective cross-border management of copyright and related rights for legitimate online music services  - 25 September 2008
Az Európai Parlament 2008. szeptember 25-i jogalkotási állásfoglalása a szerzői és szomszédos jogok közös, határokon átnyúló kezeléséről a jogszerű online zeneszolgáltatás terén

 


 

3. Más


 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as amended by Protocols No. 11 and No. 14   with Protocols Nos. 1, 4, 6, 7, 12 and 13Rome, 4.XI.1950
Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről, a 11. és 14. Kiegészítő Jegyzőkönyv által módosított, valamint az 1., 4., 6., 7., 12. és 13. Kiegészítő Jegyzőkönyv

Regulation (EC) No 864/2007 on the law applicable to non-contractual obligations ("Rome II") - 11 July 2007
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 864/2007/EK RENDELETE (2007. július 11.) a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról („Róma II.”)

 


 

Council Regulation (EC) no 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters ("Brussels I") - 22 December 2000
A Tanács 44/2001/EK rendelete (2000. december 22.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról